13 July

Iz-zghazagh f’perspettiva – Harsa lejn xi setturi tax-xoghol

L-ahhar statistika tal-NSO, ippublikata f’Gunju turi kif f’Mejju 2016 il-qaghad f’Malta uGhawdex naqas ghall numri rekond fl-ahhar ghoxrin sena, 3,511. Effettivament kienu biss607 minn dawk li ghandhom 30 sena jew anqas li qed jirregistraw ghax-xoghol.Dan jawgura tajjeb hafna ghall ekonomija u ghaz-zghazagh li se jibdew ifittxu xoghol;jawgura tajjeb ukoll ghall dawk li se jibdew jghazlu s-suggetti jew korsijiet tal-ispecjalizzazjonitagghom. F’pajjizna ghandna x-xorti li l-gvern jipprovdi edukazzjoni b’xejn lic-cittatadiniMaltin. F’dan l-artiklu se naghtu harsa hafifa dwar l-izvilupp tas-setturi partikolari, billinqabblu l-impjiegi full time ta’ ftit miss-setturi fl-ahhar sena, dan jghina naghrfuindikazzjonijiet li tajjeb naghtu kashom.

graph

Is-setturi tas-servizzi finanzjarji, ICT u servizzji professjonali


Grafika ta’ dawk registrati bhala qiegħda bejn 2013 u 2016 – Statistika NSO, 2016

Dawn is-setturi huma tlett setturi li liktar li raw zieda ta impjiegi u tkabbir meta wiehed iqabelll-ewwel kwart ta 2016 u dak tal-2015. Is-servizzi finanzjarji jikludu servizzji finanzjarjigenerici, bankarji u dawk marbutin ma funds u insurances. Minn naha l-ohra, servizziprofessjonali jinkludu servizzi legali, konsulenza, accountancy, ricerka, ingenerija u analiziteknika fost servizzi specjalizzati ohra. Is-settur tal ICT jikludi t-telekomunikazzjoni,programming u produzzjoni ta prodotti awjdo vizivi fost attivitajiet ohra.Meta wiehed jikkompara, l-impjiegi fis-servizzi professjonali jziedu b’6.8%, l-impjiegi fl-ICTzdiedu b’ 7.3% waqt li impjgi full time fis-settur tas-servizzi finanjarji kiber bil fuq minn 22%.Peress li dawn is-setturi huma teknici, jivolvu ammont ta preparament fl-izvilupp tal hiljiet.Izda l-vantagg huwa li hawn diversi korsijiet teknici u programmi akkademici kemm part timekif ukoll full time, li jwasslu lil studenti ghall kwalifici f’dawn is-setturi. Tajjeb nghidu liminhabba d-domanda ghall dawn il-hiliet f’dawn is-setturi, l-pagi u l-opportunitajiet marbutinma dawn l-attivitajiet huma tajbin ferm.

Is-settur tal manifattura

Meta wiehed jqabbel l-ewwel kwart tal 2015 ma dak tal-2016, dan is-settur esperjenzatnaqqis ta madwar 6.5% bhala mpijigi full time. Ma dana kollu dan is-settur ghandu potenzjalkbir. Il-gvern ghandu jkompli jixpruna kuntest li jhajjar iktar zghazagh sabiex ikunuinnovattivi fis-suq tal manifattura, anke billi jifthu l-intraprizi tagghom. Kumpaniji li qedin f’danis-settur ghandom ikomplu jigu mghejuna iktar sabiex jesportaw u jinvestu f’teknologiji uprocessi moderni. Niftakkru li s-settur tal manifattura huwa settur li jhalli valur mizjud gholi fl-ekonomija kif ukoll johloq diversi impjiegi indiretti f’setturi ohra; fil-Germanja iktar minn kwarttal haddiema huma fil manifattura. Bhala pajjiz ghandna nharsu sabiex nesploraw setturigodda ta’ manifattura avvanzata, ezempju materjali innovativi ghall industrija medika,teknologiji hodor, elettronika u f’oqsma godda tall-farmacewtika.

Is-settur tas-servizzi tas-sahha u kura umana

Dan is-settur jikludi servizzi ta sahha umana, kura residenzjali u harsien socjali. Dan is-settur gawda minn tkabbir konsiderevoli f’impjiegi. Il-pagi f’dan is-settur huma ikkonsideratitajbin hafna, specjalment minhabba diversi allowances marbutin ma dawn is-servizzi.Huwa mistenni li s-servizzi marbutin mas-sahha u l-kura umana se jkomplu ikunu f’hafnaiktar domanda, specjalment minhabba l-inzjattivi posittivi li ha l-Gvern Malti f’dan is-settur bl-involviment ta investiment privat. B’mod partikolari permezz ta Barts Medical Schoolf’Ghawdex, u l-investiment fl-isptarijiet St Luke’s, Karin Grech u dak Generali t’Ghawdex.Tajjeb insemmu ukoll il pjan sabiex jinfetah sptar specjalizzat fit-turizmu mediku gewwaSmart City fl-2017.

Servizz bla hlas liz-zghazagh membri tal-GWU Youths

Dawk iz-zghazazgh li jixtiequ jiddiskutu l-karriera jew l-istudji tagghom minn perspettiva taxoghol mal-GWU Youths ghandhom jghamlu kunttat maghna permezz tal Facebook jewmobile 79370523.

Andre’ Damato huwa l-President tal-GWU YOUTHS

andre.damato@gmail.com

Andre huwa xjentist tal-komputers u specjalist fl-inovazzjoni industrijali u l-kreattivita’