9 May

Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta ‘tmexxija għall-membri EFFAT żgħażagħ

Id-data estimata kienet madwar is- sebgha ta’ filghaxija 20 ta’ Marzu, fejn hemmhekk gejt milqugh bil ‘welcome drinks’ u l- ikla ta filghaxija. Waqt din l- ikla gejt introducut mar- rapprezentanti ta kull union li hadet sehem f’din il- konferenza fosthom;

• VIDA
• GS PUT NEZAVISNOT
• CCOODE INDUSTRIA
• NGG
• SPPBBSH

L-iskop ta’ din il- konferenza kien biex iz- zaghzugh isahhah il- qawwa tieghu bhala mexxej fil- futur tal- hidma tieghu gewwa l- organizazzjoni. L- ghada, gejna imlaqaghin mal- ‘European Trade Union Confederation’ ETUC fil- qosor, l- ghan taghhom huwa li jipprovdu lill- haddiema tal- EU l- vuci gewwa l- Ewropa stess.

Waqt dawn it- tlitt ijiem nattendi din il- konferenza kull rapprezentat tal- union tieghu, inkluz jiena, gejna maqsuma fi gruppi differenti fejn hemmhekk ghaddejna minn ezercizzji tat- ‘team building’ bl- iskop li niddiskrivu il- union taghna filwaqt li nitghallmu fuq l- union ta xulxin. Waqt l- ezercizzji kellna niddiskrivu l- iskop tas- sezzjoni taz- zghazagh u l- iktar haga li laqtitli l- attenzjoni kienet il- fatt li hemm nuqqas enormi ta’ zaghzagh gewwa l- unions.

Pero’ wahda fost l- ideat li ntaqlu kienet li jikkrejaw sezzjoni gewwa l-union stess bl- iskop li jiddefendu l- istudenti gewwa l- iskejjel. Dan isehh billi bhal ma jkun hemm segretarji ghat- taqsimiet differen, ikun hemm segretarju fejn dan xogholu jkun li jipprotegi z- zaghzugh gewwa l- kullegg. Apparti jiddefendi l- istudent, is- segretarju jghin ukoll lit- tali student isib apprentistat ghaliex hafna jsibuha difficli isibuh wehidhom.

Jiena nemmen li biex il- GWU tkun tista’ tilhaq iz- zghazagh, ghandu jigi addottat l- istess tip ta’ skema. Minkejja li diga’ hemm zewgt organizzazzjonijiet maqsumin gewwa l- kulleggi, nemmen li m’humiex attrazzati u addattati ghat- tip ta’ ambjent fejn jistu’ jilhqu l- istudent u iwettqu dak li hu mitlub, dan ghaliex huma zghazagh, u mhux dejjem jaslu f’ kompromess li normalment ikun kagun tal- eta’. Ghalhekk il- GWU tista’ taghmel din it- tip ta’ qabza, kif ukoll tirnexxi. Filwaqt li jkunu ghadom studenti l- membership tkun bla hlas u b’hekk tkun qed teduka l- istudent rigward ix- xoghol tal- union u tattira l- istudenti.

 

Eric Camilleri

GWU Youths